Św. Hieronim,  urodził się w Stridonie w Dalmacji.(347 – 420 odbywał studia w Rzymie i tam przyjął chrzest. Wybrawszy życie ascetyczne, udał się na Wschód i tam przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Rzymu został sekretarzem papieża Damazego i rozpoczął pracę nad przekładem Pisma Świętego. Następnie wyjechał do Betlejem i tam przez35 lat studiował Pismo święte, tłumaczył je na język łaciński i pisał komentarze., roztaczając opiekę nad wieloma klasztorami.

Modlitwa Święty Hieronimie znawco Pisma Świętego który ukochałeś Boga w Słowie – mówiłeś „nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa”. Naucz nas szacunku, miłości do Słowa zawartego w Piśmie Świętym, wzbudź potrzebę czytania i słuchania Słowa Boga. Życie miałeś pracowite, twórcze i zawsze  obcowałeś ze Słowem Boga. Naucz nas tej mądrej sztuki życia, a szczególnie  trwania przy wierze naszym źródle – Słowie Żywym Jezusie Chrystusie..

Oto 10 cytatów św. Hieronima, które pomogą nam bardziej docenić znaczenie Pisma Świętego w  życiu

  1. Nowy Testament ukrywa się w Starym, a Stary Testament jest wyjaśniany przez Nowy.
  2. Pismo Święte będzie o wiele bardziej zrozumiałe dla tych, którzy na własne oczy zobaczą Judeę, odnajdą pozostałości antycznych miast, spiszą nazwy identyczne lub zmienione tych różnych miejsc. Ta idea przyświecała nam, gdy podjęliśmy trud odwiedzenia z oczytanymi Żydami krainy, której nazwę powtarza się we wszystkich wspólnotach Kościoła.
  3. Wprawdzie Pismo święte nakazuje posłuszeństwo rodzicom; lecz ktokolwiek kocha ich więcej niż Chrystusa, traci duszę swoją.
  4. Apostoł Paweł napisał, że Chrystus jest mocą i mądrością Bożą; otóż ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy i mądrości Bożej. A zatem nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa.
  5. Zamierzam więc naśladować ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare, oraz oblubienicę z Pieśni nad Pieśniami, mówiącą: „Nowe i stare dla ciebie, mój miły, chowałam” i zamierzam tak wyłożyć księgę Izajasza, aby w nim ukazać nie tylko proroka, ale również ewangelistę i apostoła.
  6. Ta Księga zawiera wszystko, co mówią Pisma i wszystko, cokolwiek ludzki język zdoła wypowiedzieć, i ludzki umysł pojąć. 
  7. Kto nie odeprze pokusy natychmiast, jest już w połowie zwyciężony.
  8. A jeżeli komuś wyda się to niedostatecznym argumentem, niech posłucha Apostoła mówiącego: „Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają. Gdy zaś komu innemu z siedzących dane będzie objawienie, pierwszy niech zamilknie”. Jakże mogą milczeć, kiedy włada nimi Duch mówiący przez proroków, który każe im milczeć lub mówić? Jeżeli więc pojmowali to, co mówili, to ich słowa były pełne mądrości i rozumne
  9. Unikaj pochwał pochlebców i szkodliwych i fałszywych pochlebstw, jakby zarazy duszy. Nie ma nic, co by tak łatwo psuło dusze ludzkie, i nic, co by zadawało duszy tak słodkie i niebolesne rany.
  10. Przecież on sam powiedział o sobie oraz innych posłanych: „O, jak są pełne wdzięku nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój”. I do niego, jak do posyłanego mówi Bóg: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł do tego ludu?”, a on odpowiada: „Oto ja, poślij mnie„.