Święty Józef Sebastian Pelczar w swoich publikacjach, przedzierał się do  czytelnika. Jako człowiek całkowicie oddany Kościołowi i Polsce podejmował różne posługi w celu dotarcia i ukazania jak ważnym jest praca nad swoim charakterem, który jak jest nie uprawiany, zarośnie, że nawet słońce się nie przebije ze swoimi promieniami Bożej miłości. W książce „Doskonałość Chrześcijańska” autor wykłada różne aspekty życia w przyjaźni z Bogiem i bliźnimi. Tłumaczy nam potrzebę zakotwiczenia się w Bogu, potrzebę wyciszenia, potrzebę życia duchem po to tylko, aby bardziej stać się człowiekiem. Pokazuje nam skarby łaski Bożej , łaski uświęcającej która udziela duszy cnoty wlane wiarę, nadzieję i miłość, jak i cnoty główne, kardynalne; roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie.

Oto wywody Profesora: Z Łaską Uświęcającą udzielają się duszy cnoty wlane, czyli usposobienia nadprzyrodzone i stałe, uzdalniające duszę do aktów świętych odpowiednich tymże cnotom. Są to cnoty teologiczne, czyli boskie: wiara, nadzieja i miłość, Cnoty teologalne uzdalniają chrześcijan do życia w jedności z Trójcą Świętą, Ich początkiem, motywem i przedmiotem jest Bóg, poznawany przez wiarę, w którym pokładamy nadzieję i którego miłujemy dla Niego samego.  Wiara, nadzieja i miłość kształtują i ożywiają wszystkie cnoty moralne.

Dzięki cnocie wiary wierzymy w Boga i wierzymy w to wszystko co On nam objawił, a co Kościół  święty podaje. Nam do wierzenia. Dzięki cnocie nadziei pragniemy i oczekujemy od Boga, z trwałą ufnością życia wiecznego i łask, by na nie zasłużyć. Dzięki cnocie miłości miłujemy Boga nade wszystko i naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. Jest ono „więzią doskonałości” i formą wszystkich cnót.

Cztery cnoty główne, kardynalne; roztropność, sprawiedliwość męstwo i umiarkowanie. To piękne filary, które mają za zadanie umocnić naszą wiarę nadzieję i miłość. Roztropność uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków dla jego pełnienia.  Sprawiedliwość polega na  stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego co się im należy. Męstwo zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umiarkowanie pozwala opanować dążenie do przyjemności zmysłowych i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. Język waszego wnętrza, język kontaktu z Bogiem jest bardzo bogaty i potrzebny do poznawania i miłowania Boga. Duch Święty zawsze przychodzi nam z pomocą.