1. VII. Święty Izajasz, prorok. Syn Amosa, urodził się około 770 roku przed Chrystusem, a w 739 roku otrzymał powołanie prorockie w trakcie widzenia. Przepowiadał w królestwie Judy i w Jerozolimie za królów Ozjasza, Jotana, Achaza, Ezechiasza
    i Manassesa. Ten ostatni skazał go na śmierć – według tradycji pozabiblijnej prorok został przecięty piła na pół. Niestrudzenie głosił konieczność życia w wierze i wpłynął głęboko na życie duchowe w całym Izraelu, prorokując że skutki nieposłuszeństwa przetrwają tylko ci, którzy pozostaną wierni Jahwe. Jego proroctwa często odnoszą się do przyjścia i męki Mesjasza. Jest przedstawiany ze zwojem w ręce. Imię pochodzi z hebrajskiego, znaczy „Bóg jest zbawieniem.