1. XI. Święty Abdiasz, prorok. Czwarty z proroków mniejszych, żył prawdopodobnie po zdobyciu Jerozolimy przez Nabuchodonozora II, to znaczy po 587-586 r. przed Chrystusem. Jak można wywnioskować z jego tekstu, najkrótszego z pism prorockich, liczącego dwadzieścia jeden wersetów, był dobrym znawcą tradycji liturgicznych Świątyni. Jego proroctwo niesie przesłanie nadziei dla Izraela, interpretowane jako zapowiedz mesjańska, a także surowe potępienie postępowania ludu Edomu, który wspierał babilońskich najeźdźców na Jerozolimę. Imię: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „sługa Boga”.